دسامبر 14, 2016
می 15, 2017

کارخانه ای ساخته ایم تا :

جایگزین قاطع و برتر کاغذ های وارداتی جهت رفع نیاز صنایع ورق و کارتن کشور و منطقه باشد.