محصولات گلپونه

دستمال کاغذی با مشخصات ذیل

FACIAL TISSUE UNIT SPECIFICATION
STANDARAD GPI
min. 27 27-29 g/m2 Basis weight
min. 8 max. 18 12-18 % Crepe
min. 200 280-400 gf/15mm/2PLY Tensile Strength M.D
min. 70 100-200 gf/15mm/2PLY Tensile Strength C.D
min.15 20-35 gf/15mm/2PLY Wet T.Strength M.D
…… NONE gf/15mm/2PLY Wet T.Strength C.D
5.5-9 5.5-6.5 PH
min. 80 88-90 %ISO Brightness
max. 8 4-6 % Moisture
max. 100 40-50 mn Soft ness

دستمال حوله با مشخصات ذیل

TOWEL PAPER UNIT SPECIFICATION
GPI STANDARD
48-52 min.43 g/m2 Basis weight
12-18 % Crepe
600-800 400 gf/15mm/2PLY Tensile Strength M.D
200-300 200 gf/15mm/2PLY Tensile Strength C.D
50-80 50 gf/15mm/2PLY Wet T.Strength M.D
20-35 15 gf/15mm/2PLY Wet T.Strength C.D
5.5-7 5-5.9 PH
84-86 %ISO Brightness
4-6 8 % Moisture
- - Softness

کریر با مشخصات ذیل

CARRIER TISSUE UNIT SPECIFICATION
GPI STANDARD
22-23 min. 18 g/m2 Basis weight
14-18 min. 14 % Crepe
400-600 min. 200 gf/15mm/2PLY Tensile Strength M.D
100-200 min. 100 gf/15mm/2PLY Tensile Strength C.D
40-80 min.40 gf/15mm/2PLY Wet T.Strength M.D
15-35 min.15 gf/15mm/2PLY Wet T.Strength C.D
6.5-7.5 min. 6.5 max.7.5 PH
84-86 min. 80 %ISO Brightness
4-6 min. 15 % Moisture
..... .... mn Softness

دستمال توالت با مشخصات ذیل

FACIAL TISSUE UNIT SPECIFICATION
GPI STANDARD
32-36 min. 32 g/m2 Basis weight
…. % Crepe
500-700 210 gf/15mm/2PLY Tensile Strength M.D
120-250 70 gf/15mm/2PLY Tensile Strength C.D
30-50 none gf/15mm/2PLY Wet T.Strength M.D
20-25 none gf/15mm/2PLY Wet T.Strength C.D
5.5-7 5.5-8.7 PH
84-86 min. 80 %ISO Brightness
4-6 max. 8 % Moisture
75-100 max.150 mn Softness