کنترل کیفیت گلپونه GPI

در این واحد ، مجموعه عملیات بر روی مواد اولیه مصرفی ، حین فرایند تولید و بر روی محصول نهایی انجام می پذیرد ، تا تمامی ویژگی های محصولات تولید شده با استانداردهای تعریف شده منطبق گردد ، به نحوی که رضایت مشتریان کامل فراهم شود .

لیست توانمندی های آزمایشگاه گلپونه


آزمایشگاهای فیزیکی و شیمیائی

شماره استاندارد آزمون ردیف
  2420

2421

627

7003
اندازه گیری مقاومت به کشش خشک یک ورق دستمال در جهت طولی و عرضی 1
مقاومت به کشش یک ورق دستمال خیس در جهت طولی  و عرضی 2
(فرینس ( درجه روانی خمیر کاغذ 3
ازدیاد طول (کرپ) یک لایه دستمال کاغذ ی 4
(جرم پایه یک ورق دستمال( گرماژ 5
روشنی - دستمال کاغذی سفید 6
PH محلول استخراجی 7
رطوبت 8
خاکستر 9
زمان جذب 0.02 میلی لیتر آب مقطر 20 درجه در یک ورق دستمال 10
انعطاف ناپذیری ( زبری ) یک ورق دستمال - میانگین دو طرف و دو جهت 11
حداقل درصد مجموع جذب آب 12
واکنش در برابر نور فرا بنفش 13
تعیین  سختی  آب 14

تست های آزمایشگاه میکروبی

شماره استاندارد آزمون ردیف
    4778 شمارش کلی میکرو ارگانیسم ها 1
جستجوی باکتریهای کلیفرم 2
جستجوی باکتریهای سودوموناس آئرژینوزا 3
جستجوی استافیلوکوکوس اورئوس کواگولاز مثبت 4
جستجوی استر پتوکوک های فکالیس) 5