کنترل کیفیت PSK

در این واحد مجموعه عملیات بر روی مواد اولیه مصرفی ، حین فرایند تولید و بر روی محصول نهایی انجام می پذیرد تا تمامی ویژگی های محصولات تولید شده با استانداردهای تعریف شده منطبق گردد ، به نحوی که رضایت مشتریان کامل فراهم شود .

لیست توانمندی های آزمایشگاه PSK


کنترل محصول تولیدی

بخش کاغذ توضیحات
آزمایش گراماژکاغذ ( Grammage) وزن کاغذ بعد از برش توسط پانچ به مساحت یک متر مربع توسط ترازوی دیجیتال با دقت 0.001 اتدازه گیری می شود.
آزمایش جذب آب کاغذ ( cobb) Row 2 col 2 content
آزمایش مقاومت به ترکیدگی کاغذ (Burst) میزان مقاومت کاغذ در برابر نیروی وارد شده به سطح توسط دستگاه اندازه گیری می شود.
آزمایش مقاومت کاغذ کنگره شده در برابر لهیدگی (CMT) میزان مقاومت کاغذ به صورت کنگره شده در برابر لهیدگی عمود بر قله ی کنگره ها اندازه گیری می شود.
آزمایش مقاومت به لهیدگی لبه کاغذ ( RCT) میزان مقاومت کاغذ در برابر فشار وارد شده به لبه کاغذ در حالت حلقه ای اندازه گیری می شود.
آزمایش مقاومت به کشش ( Tensile) میزان مقاومت کاغذ در حالت کشش اندازه گیری می شود.
آزمایش مقاومت به پارگی ( Tear) میزان مقاومت کاغذ به پارگی بعد از پارگی اولیه.
آزمایش مقاومت به لهیدگی لبه ی کاغذ کنگره شده ( CCT) میزان مقاومت لبه ای کاغذ در برابر فشار وارد شده در حالت کنگره اندازه گیری می شود.
رطوبت میزان رطوبت بعد از برش توسط پانچ به مساحت ده سانتی متر مربع اندازه گیری می شود.

کنترل آب فرایندی

ردیف نام آزمون
1 اندازه گیری هدایت
2 اندازه گیری PH
3 اندازه گیری سختی کل در آب
4 اندازه گیری فسفات
5 اندازه گیری سولفیت

کنترل پساب خروجی

ردیف نام آزمون
1 اندازه گیری COD
2 اندازه گیری PH
3 اندازه گیری مواد جامد معلق
4 اندازه گیری جامدات حل شده در پساب

آنالیز مواد شیمیایی

ردیف نام آزمون
1 تعیین PH نشاسته
2 تعیین درصد رطوبت نشاسته
3 تعیین مقدار خاکستر نشاسته
4 تعیین ویسکوزیته نشاسته
5 پخت نشاسته
6 تعیین میزان پروتئین نشاسته
7 تعیین درصد رطوبت AKD
8 تعیین PH AKD
9 تعیین حلالیت AKD