یوتیلیتی

واحد تصفیه آب

اسمز معکوس

اسمز معکوس (RO) یک روش فیلتراسیون با تکنولوژی غشایی است که موجب حذف بسیاری از انواع مولکولهای بزرگ و یونها از محلول، با استفاده از فشار به محلول پشت غشاء می شود. در نتیجه املاح در سمت تحت فشارغشاء باقی می مانند و حلال خالص اجازه عبور به سمت دیگر را دارد.

اسمز معکوس چگونه کار می کند؟

اگر یک غشاء نیمه تراوا بین دو محلول با غلظت‌های متفاوت قرار گیرد، مقداری از حلال از یک طرف غشاء به طرف دیگر منتقل می‌شود. جهت طبیعی حرکت حلال (یعنی از پتانسیل شیمیایی بیشتر به پتانسیل شیمیایی کمتر)، به گونه ای است که محلول غلیظ‌ تر، رقیق می‌شود. در شکل "الف"، آب خالص از غشا عبور کرده و وارد آب شور می‌شود. اگر به سیستم اجازه رسیدن به تعادل داده شود (شکل "ب")، در آن صورت سطح محلول آب نمک غلیظ‌ تر از سطح آب خالص بالاتر خواهد رفت. این اختلاف سطح در دو طرف غشا را "فشار اسمزی" می گویند. حال اگر با اعمال فشار مکانیکی بیشتر از فشار اسمزی به آب شور، مولکول‌های اب از مولکول‌های نمک جدا شده و حرکت آب به سمت بخش آب خالص خواهد بود. این فرآیند را "اسمز معکوس" می‌نامند.

تفاوت اسمز معکوس با فیلتراسیون چیست؟

فرایند اسمز معکوس شبیه کاربردهای دیگرتکنولوژی غشایی است. با این حال، تفاوت های کلیدی بین اسمز معکوس و فیلتراسیون وجود دارد. مکانیسم غالب حذف در فیلتراسیون غشایی، اعمال فشار است که بصورت تئوری منجر به خروج کامل ذرات بدون در نظر گرفتن پارامترهای عملیاتی مانند فشار و غلظت پساب است. اما اسمز معکوس، شامل یک مکانیسم انتشاراست که بازده جداسازی آن وابسته به غلظت املاح، فشار، و نرخ جریان آب است. بازده یک فیلتر آب به روش اسمز معکوس متاثر از فشار آب ورودی به سیستم و درجه حرارت آب است. غشاء اسمز معکوس درفشار 65 PSI و دمای 77 درجه فارنهایت تست می‌شود. هر تغییر تدریجی در هر یک از این دو متغیر، باعث تغییر در عملکرد غشاء می‌شود.

تست های قابل اجرا در آزمایشگاه بویلر

ردیف آزمون شماره استاندارد
1 جامدات محلول (TDS )
2 هدایت الکتریکی (ES)
3 اسیدیته ( PH)
4 سختی کل (TH)
5 قلیائیت فنل و کل
6 باقیمانده فسفات (PO4)
7 باقیمانده هیدرازین(N2H4)
8 باقیمانده اکسیژن (O2)

تست های قابل اجرا در آزمایشگاه تصفیه پساب

ردیف آزمون شماره استاندارد
1 حجم ته نشینی لجن بیولوژیکی نیم ساعته
2 اندازه گیری COD
3 اندازه گیری فسفات PO4 و ازت N
4 اندازه گیری املاح قابل ته نشینی TSS
5 اندازه گیری MLSS و MLVSS لجن بیولوژیکی

واحد تصفيه پساب

هرروزه با پيشرفت روزافزون تكنولوژي ، تکنیک های پیشرفته ای براي تصفيه فاضلاب های صنعتي ارائه می شود كه اكثر اين روش ها امروزه به صورت تركيبي از روش های فيزيكي، شيميايي و بيولوژيكي است كه در اين صورت به ترتيب به آن ها تصفيه مقدماتي، ثانويه و نهايي اطلاق می شود. براي انتخاب سيستم تصفيه مناسب، پس از بررسي كامل مقررات زیست محیطی و شناسایی نوع و ميزان آلاينده و مشخصات فاضلاب ورودي و پساب خروجي، اهداف تصفيه مشخص می شود و با توجه به آن روش مناسب يا تركيبي مطلوب از آن ها برگزيده می شود. بديهي است كه كليه واحدهای تصفيه پساب، جهت كاهش ميزان آلودگي طراحي می شوند. اما آنچه مهم است انتخاب بهترين روش و مناسب ترین سيستم براي هر واحد صنعتي با در نظر گرفتن كليه شرايط پساب، فرايندهاي واحد و مشخصات محيط دریافت کننده فاضلاب است. شرايط اقليمي، موقعيت جغرافيايي، پارامترهاي كمي- كيفي فاضلاب و ميزان تصفيه موردنظر بر اساس ملاک های زیست محیطی محلي، از ديگر عوامل انتخاب يك سيستم تصفيه محسوب می شود. اين معیارها براي تصفيه فقط محدود به تركيبات آلي نمی شوند، بلكه حذف فلزات و كاهش نمک های حل نشده و ديگر مواد آلاينده نيز مدنظر است. روش های تصفيه اغلب شامل بيش از يك فرايند است و ترتيب آن ها در فرايندهاي چندگانه بسيار بااهمیت است .به طورکلی هر فرايند تصفيه، اهداف ذيل را دنبال می کند :
  • حذف مواد معلق و شناور
  • حذف مواد آلي و قابل تجزیه
  • كاهش كدورت و رنگ تا حد قابل قبول
  • از بين بردن عوامل بیماری زا و ناسازگار با محیط زیست
به طورکلی هر فرايند تصفيه ، زماني مناسب خواهد بود كه:
  • بازده فرايند در نيل به اهداف مدنظر، به ميزان قابل قبولي باشد.
  • محصولات تصفيه غیر سمی و فاقد اثرات جانبي خصوصاً بر محیط زیست باشد.
  • غلظت آلاینده ها جهت متقاعد كردن قوانين زیست محیطی، در حد كافي، پایين باشند.
  • ازلحاظ اقتصادي قابل توجيه باشند.
بعضي از روش های تصفيه متداول عبارت اند از:
تصفيه بيولوژيكي- اكسيداسيون با اكسيدانت هاي شيميايي- انعقاد- روش های الكتروشيميايي- فرايندهاي تبادل يوني- استفاده از كمك منعقدکننده ها مانند خاك رس در كنار آلوم- فرايندهاي جذب سطحي- فرايندهاي غشايي- واکنش های احياي شيميايي و … با توجه به شدت آلودگی ها در فاضلاب های کاغذسازی، روش های فيزيكي  موسوم به  “پیش تصفیه” ، به تنهایی براي كاهش ميزان آلودگي و رنگ فاضلاب های صنعتي كافي نیستند. همچنين هرچند تركيباتي مانند اسيدهاي آلي، الکل های با وزن مولكولي پایين و… طي تصفيه بيولوژيكي حذف می شوند اما بعضي ديگر از آلاینده ها توسط اين روش قابل حذف نيستند. لذا جهت رساندن كيفيت فاضلاب ها به حد مناسب و مطابق با قوانين زیست محیطی، استفاده از روش های ديگر تصفيه، ازجمله روش های شيميايي ضروري است. سیستم مورد استفاده در مجتمع پیشگامان صنعت کاغذ جهت تصفیه پساب و استفاده مجدد در فرایند تولید توسط شرکت  OMC ایتالیا طراحی و راه اندازی گردیده است.این سیستم و مجموعه مجهز به پیشرفته ترین روشها و وسایل تصفیه پساب می باشد که با فرایند ویژه مشخصات کیفی پساب ورودی به واحد را به استاندارد های لازم منطبق کرده و جهت استفاده مجدد به فرایند تولید برمیگرداند.