در پیشگامان، باتولیدمحصولات کاغذی به عنوان یکی از محصولات مهم صنعتی، به دنبال ایفای نقش محوری در توسعه صنعتی واقتصادی ایران اسلامی هستیم.